وکیوم ومهمترین کاربردهای آن

آشنایی باعملکرد دستگاه وکیوم در بهره برداری واستفاده مفید از این سیستم نقش مهمی دارد.
در این قسمت سعی بر این است که شمارا با انواع پمپ های وکیوم وهمچنین نحوه ی کارکرد آنها آشنا نماییم ودر ادامه به مهمترین کاربردهای سیستم وکیوم در صنعت امروز خواهیم پرداخت.

برای این که بدانیم وکیوم چیست و چه کاربرد هایی دارداین سیستم رابه صورت مجزا تعریف خواهیم کرد.

وکیوم چیست؟

به برداشته شدن وتخلیه گازها ومایعات یاهرچیز دیگری از یک حجم یاسطح به گونه ای که فشار در حجم وسطح از فشار محیط کمتر شود وکیوم گفته می شود.

تعریف ساده وکیوم عبارت است از:
وکیوم یعنی مکش
به عملیات فشار منفی (مکش)و برداشت یک مایع یا گاز از یک منبع به منبع دیگر (مکش) را وکیوم می گویند.
حال ممکن است این وکیوم در بازده زمانی متغیری بتواند گازها ، مایعات و…. را ازیک حجم یا سطح معین برداشته وبه خلاء نسبی برساند که واحد سنجش این بازده زمانی به متر مکعب درساعت تعریف شده است،یا به عبارت ساده تر به حجم گاز در ساعت گویند که مقدار وکیوم وخلاء نسبی که دریک حجم مشخص انجام می شود ممکن است متفاوت باشد.
این میزان مکش و قدرت نهایی در تخلیه گازها را قدرت مکش می نامند.

در ادامه برای درک بهتر این موضوع که وکیوم چیست و چه کاربردی دارد لازم است از جایگاه این صنعت وکاربردهای آن در زندگی امروز بیان کنیم .

جایگاه وکیوم در زندگی امروز؟

امروزه صنعت وکیوم یا خلاء و مکش جایگاه ویژه ای در بسیاری از علوم دارد.
در گذشته خلاء و وجود آن مفهوم چندانی نداشت .
حتی دانشمندان وجود آن را انکار میکردند اما امروزه خلاء و وکیوم جزء جدا ناپذیر در زندگی بشر محسوب می شود به گونه ای که بسیاری از صنایع وکیوم وخلاء را قلب عملیات تولیدی می نامند.

وکیوم ومهمترین کاربردهای آن آشنایی باعملکرد دستگاه وکیوم در بهره برداری واستفاده مفید از این سیستم نقش مهمی دارد. در این قسمت سعی بر این است که شمارا با انواع پمپ های وکیوم وهمچنین نحوه ی کارکرد آنها آشنا نماییم ودر ادامه به مهمترین کاربردهای سیستم وکیوم در صنعت امروز خواهیم پرداخت. برای این که بدانیم وکیوم چیست و چه کاربرد هایی دارداین سیستم رابه صورت مجزا تعریف خواهیم کرد. وکیوم چیست؟ به برداشته شدن وتخلیه گازها ومایعات یاهرچیز دیگری از یک حجم یاسطح به گونه ای که فشار در حجم وسطح از فشار محیط کمتر شود وکیوم گفته می شود. تعریف ساده وکیوم عبارت است از: وکیوم یعنی مکش به عملیات فشار منفی (مکش)و برداشت یک مایع یا گاز از یک منبع به منبع دیگر (مکش) را وکیوم می گویند. حال ممکن است این وکیوم در بازده زمانی متغیری بتواند گازها ، مایعات و…. را ازیک حجم یا سطح معین برداشته وبه خلاء نسبی برساند که واحد سنجش این بازده زمانی به متر مکعب درساعت تعریف شده است،یا به عبارت ساده تر به حجم گاز در ساعت گویند که مقدار وکیوم وخلاء نسبی که دریک حجم مشخص انجام می شود ممکن است متفاوت باشد. این میزان مکش و قدرت نهایی در تخلیه گازها را قدرت مکش می نامند. در ادامه برای درک بهتر این موضوع که وکیوم چیست و چه کاربردی دارد لازم است از جایگاه این صنعت وکاربردهای آن در زندگی امروز بیان کنیم . جایگاه وکیوم در زندگی امروز؟ امروزه صنعت وکیوم یا خلاء و مکش جایگاه ویژه ای در بسیاری از علوم دارد. در گذشته خلاء و وجود آن مفهوم چندانی نداشت . حتی دانشمندان وجود آن را انکار میکردند اما امروزه خلاء و وکیوم جزء جدا ناپذیر در زندگی بشر محسوب می شود به گونه ای که بسیاری از صنایع وکیوم وخلاء را قلب عملیات تولیدی می نامند.

وکیوم

نمایش دادن همه 9 نتیجه